آئین نامه امانت

تعاريف آئين نامه  :

1- كتابدار : منظور از كتابدار در اين آئين نامه كتابدار ميز امانت مي باشد.

2- منابع كتابخانه اي: در اين آئين نامه منظور از منابع كتابخانه اي، كتب،نشريات ادواري و منابع الكترونيكي

مي باشد.

3- استفاده محدود: منظور از استفاده محدود در كتابخانه، امانت حداكثر 2 عنوان كتاب به مدت يك هفته

مي باشد.

مقدمه :

هدف از تهيه اين آئين نامه ، فراهم آوردن چارچوبي است در جهت همكاري بين كتابخانه­ای مابين كتابخانه

­هاي دانشگاه علوم پزشكي سمنان و همچنين يكسان نمودن روش امانت منابع كتابخانه و مقررات مربوط

به آن  در اين

راستا كتابخانه مركزي و ديگر كتابخانه هاي دانشگاه ملزم به ارائه خدمات كتابخانه اي طبق مقررات و

ضوابط زير مي باشند .

 

شرايط امانت كتاب به اعضاء كتابخانه مركزي دانشگاه

1-  اعضاي هيئت علمي دانشگاه

 1-1 مدت امانت كتاب براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه حسب نظر كتابدارمسئول حداكثر60 روزتعيين

مي شود. تمديد مجددمنوط به عدم رزرو كتب درخواستي توسط ساير اعضا مي باشد. 

  2-2 اعضاي هيئت علمي ميتوانند حداكثربه طور همزمان 10عنوان كتاب امانت بگيرند.

2 -  دستياران ودانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه

 2-1  مدت امانت كتاب براي دستياران ودانشجويان تحصيلات تكميلي حسب نظر كتابدارمسئول حداكثر21

روزتعيين مي شود.تمديد مجدد منوط به عدم رزرو كتب درخواستي توسط ساير اعضا مي باشد.

  2-2  دستياران ودانشجويان  تحصيلات تكميلي مي توانند حسب نظر كتابدارمسئول حداكثر وبه طور همزمان

تاهفت عنوان امانت بگيرند.

3-دانشجويان مقاطع كارشناسي و دكتراي حرفه اي

 3-1 مدت امانت كتاب براي  دانشجويان 14 روز تعيين شده است و  تمديد مجدد منوط به عدم رزرو كتب 

درخواستي توسط ساير اعضا مي باشد

 3-2 دانشجويان اين مقاطع مي توانند همزمان تا 5 عنوان كتاب به امانت بگيرند.

4- كارمندان دانشگاه  اعم از(رسمي ،پيماني ، قراردادي ،طرح نيروي انساني)

4-1  مدت امانت براي اعضاي فوق10روز تعيين مي شود . تمديد مجدد منوط به عدم رزرو كتب درخواستي

توسط ساير اعضا مي باشد.

         4-2 افراد فوق مي تواند به طور همزمان حداكثر تا 3 عنوان كتاب به امانت    بگيرند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 5 - محققين و پژوهشگران غير وابسته

5-1 مدت امانت كتاب براي اين اعضا10 روز تعيين مي شود. تمديد مجدد منوط به عدم رزرو كتب درخواستي 

توسط سايراعضا مي باشد

 5-2 افراد فوق مي توانند  به طور همزمان حداكثر تا 3 عنوان كتاب به امانت بگيرند.

  6- اعضاي آزاد

 6-1 مدت امانت براي اين اعضا 7 روز تعيين مي شود .

6-2 افراد فوق مي توانند به طور همزمان حداكثر تا 2 عنوان كتاب به امانت بگيرند.

 

شرايط و مقررات امانت:

-   امانت گرفتن مواد از هر كتابخانه منوط به داشتن كارت عضويت آن كتابخانه مي باشد .

-   امانت گيرنده مجاز نيست كتابهاي امانت گرفته شده را به ديگران واگذار نمايد.

-   اعضاءكتابخانه موظفند شخصا با در دست داشتن كارت عضويت مبادرت به امانت و استرداد كتاب نمايند .

-   كتابهاي درسي و پرمراجعه بنا به تشخيص كتابدار ميز امانت  مي تواند در بخش رزرو قرار بگيرد.

-   مدت امانت كتابهاي درسي مي تواند با توجه به نياز مراجعين، به تشخيص كتابدار ميز امانت كاهش يابد.

-   كتابدار مي تواند كتب امانت داده شده به هريك از اعضا را در صورت نياز فراخواني كند . امانت گيرنده

   موظف است در مهلت تعيين شده در فراخوان، كتاب را بازگرداند.

 

         مقررات رزرو :

       اعضاي كتابخانه  هاي دانشگاه مي توانند درخواست رزرو منابع مورد نياز خود را به كتابخانه اعلام نمايند.

كتابهايي كه در ليست رزرو قرار دارند ، تمديد امانت نخواهد شد و به مدت 24 ساعت جهت تحويل به

رزرو كننده ، در كتابخانه نگهداري مي شوند .

تبصره : در صورت عدم مراجعه شخص رزرو كننده براي امانت كتاب ، كتاب رزرو شده به شخص بعدي

واگذار خواهد شد.

كليه اعضا كتابخانه مي توانند به طور همزمان 2 عنوان كتاب رزرو نمايند

چنانچه هر يك از اعضا در 3 نوبت اقدام به رزرو كتاب نمايند ، اما براي تحويل كتاب رزرو شده مراجعه

ننمايند ، كتابخانه از رزرو كتاب براي وي معذور است.

 

       تاخير و جرايم :

چنانچه درموعدبرگشت مقرر، كتاب بازگردانده نشود، بافردمذكورحسب موردبه شرح زير برخورد خواهدشد:

- درمورددانشجويان جريمه ديركرد به ازاي هرروز مبلغ 1000ريال محاسبه واخذ خواهدشدكه ملاك محاسبه

تعدادروزهاي تاخيرازتاريخ برگشت اوليه كتاب خواهدبود. چنانچه مجموع تاخير به سقف 100روز رسيد

كارت عضويت مسدود ميشودتازماني كه استفاده كننده تسويه حساب خودرابه كتابخانه مربوطه ارائه نمايد.

- درصورتي كه فردمذكورهيئت علمي يا كارمند دانشگاه باشد ابتدا تذكر وسپس  به ازاي هرروز مبلغ

2000ريال محاسبه واخذخواهدشدكه  ملاك محاسبه تعدادروزهاي تاخيرازتاريخ برگشت اوليه كتاب خواهد

بود . چنانچه مجموع تاخير به سقف 100روز رسيد كارت عضويت مسدود ميشودتازماني كه استفاده كننده

تسويه حساب خودرابه كتابخانه مربوطه ارائه نمايد.

-  در مورد محققين و پ‍‍ژوهشگران وابسته و اعضاي آزاد در صورت ديركرد  به ازاي هر روز  مبلغ 2000 ريال

محاسبه و اخذ خواهد شد.

- در صورت تكرار تخلف ، عضويت فرد براي مدت معين به حالت تعليق در آمده و چنانچه براي سومين بار

صورت گيرد ، عضويت فرد باطل خواهد شد.

        - خروج هر يك از منابع كتابخانهتوسط محققين و پژوهشگران  ، اعضاي آزاد منجر به لغو عضويت آنها

مي گردد.

- اگر به هر صورت منابعي بدون اطلاع و موافقت كتابدار از كتابخانه خارج شود ، دانشجوي متخلف  يك

نيمسال تحصيلي از عضويت كتابخانه محروم شده و حسب مورد رياست كتابخانه مي تواند  مراتب را به

كميته انظباطی دانشجويان  گزارش نمايد . تكرار تخلف منجر به لغو عضويت در كتابخانه مي شود .

- مبلغ جريمه توسط نرم افزار كتابخانه محاسبه مي گردد . لذا، كاهش و حذف آن امكانپذير نيست و

اعضاي كتابخانه موظف به پرداخت آن مي باشند.

تبصره 1: مبلغ جريمه ديركرددر محل كتابخانه ها از طريق كارت خوان دريافت و به حساب اختصاصي

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه واريز  مي شود.

تبصره 2 : مبالغ دريافت شده بابت جريمه پس از واريز به حساب معاونت پژوهشي و فناوري ، كتابخانه

جهت خريد كتاب به كتابخانه مربوطه بازگردانده شود.

 

       مفقود يا ناقص شدن منابع

1- چنانچه منبع به امانت رفته آسيب ببيند يا اوراق و تصاوير آن بريده و ناقص شود ، امانت گيرنده موظف

است اصل آن را تهيه و به كتابخانه تحويل نمايد.

2- در صورت گم شدن منبع ، امانت گيرنده موظف است عين آن را تهيه و به كتابخانه تحويل دهد . علاوه 

بر اين امانت گيرنده موظف است جريمه ديركرد كتب مفقودي رانيز بپردازد .

3- در صورت موجود نبودن منبع در بازار ، امانت گيرنده موظف است با هماهنگي مسئول كتابخانه نسبت

به تهيه يك نسخه صحافي شده و يا يك كتاب ديگر در همان زمينه ي موضوعي اقدام نمايد .

4- در مورد اطلسها و يا كتب مرجع ، در صورت موجود نبودن در بازار ،  اعضا موظفند كل مبلغ آن منبع را به

قيمت روز به حساب درآمد دانشگاه واريز و فيش پرداختي را به كتابخانه تحويل دهند.

 

         منابعي كه امانت داده نمي شود:

     1- كتب مرجع ( رفرنس فرهنگ ها دايرة المعارف ها )

     2-  نشريات ادواري

     3 -  پايان نامه هاي تحصيلي و طرح هاي تحقيقاتي

 

           تسويه حساب :

         هر نوع تغيير در وضعيت آموزشي دانشجويان  از قبيل انتقال ، انصراف از تحصيل ، مهمان شدن و

      نظاير آن منوط به ارائه برگه تسويه حساب به كتابخانه مي باشد.

1- ساير امانت گيرندگان ، اعم ازاعضاي هيئت علمي ، پژوهشگران و اعضاي آزاد  كارمندان و افرادي

كه منتقل يا بازنشسته ويا بازخريد ميشوند و يا از ماموريتهاي دراز مدت استفاده مي كنند ، يا به هر

ترتيب به خدمت آنها خاتمه داده مي شود ملزم به تسويه حساب با كتابخانه مي باشند.

     

رعايت موارد اخلاقي در كتابخانه

كليه اعضا موظف هستند در محيط كتابخانه موارد زير را رعايت نمايند :

1- از رفتارهاي مغاير با اصول اسلامي و اخلاقي

2- حفظ كامل سكوت و پرهيز از ايجاد مزاحمت براي ساير اعضا

3-حفظ نظم وپاكيزگي در محيط كتابخانه

4-خودداري از خوردن ،آشاميدن و استعمال دخانيات

5-رعايت احترام به پرسنل كتابخانه

        6 - عدم استفاده از تلفن همراه

      در صورت مشاهده هر گونه تخلف ، پس از يك نوبت تذكر شفاهي وسپس  تعليق عضويت ، در صورت

      تكرار فرد متخلف به كميته انظباطی دانشگاه معرفي خواهد شد.

 

 

فایل ها