آئین نامه عضویت

تعاريف آئين نامه

1-1 كتابخانه هاي دانشگاه : منظورازکتابخانه­ ها تمامی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعم ازکتابخانه دانشکده ها و مراکز درمانی می باشد.

1-2 عضويت : منظور از عضويت ارائه مدارك مورد نياز جهت صدور كارت عضويت براي  استفاده از كتابخانه مي باشد.

1-3 اعضا هيئت علمي : منظور از اعضا هيئت علمي ، كليه اعضاء هيئت علمي دانشگاه  و يا همتراز هيئت  علمي مي باشد.

1-4دانشجويان تحصيلات تكميلي : منظور از دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشجويان شاغل به تحصيل در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مي باشد .

1-5 كاركنان : منظور از كاركنان ، كليه پرسنل رسمي ، پيماني ، طرح نيروي انساني و  قراردادي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي سمنان مي باشد.

1-6محققين و پژوهشگران غير وابسته  : منظور از محققين كليه محققين و پژوهشگراني هستند كه در استخدام دانشگاه علوم  پزشكي سمنان نمي باشند ولي در حال انجام پروژه تحقيقاتي با همكاري  دانشگاه مي باشند.

1-7عضو آزاد : افرادي كه جزء پرسنل و هيئت علمي ، حق التدريس ، پژوهشگر دانشجوياننمي باشند ولي به واسطه عقد  تفاهم نامه با دانشگاه حق استفادهاز كتابخانه را دارند.

1- شرايط عضويت در كتابخانه

  1-1اعضاي هيئت علمي دانشگاه

1-1-1 تمامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه پس از تكميل فرم درخواست عضويت (فرم شماره 1) ويك قطعه عكس مي توانند به عضويت كتابخانه مركزي درآيند.

1 -1-2  مدرسين مدعو كه به صورت حق التدريس در طول ترمهاي تحصيلي به فعايت مشغول هستند حق عضويت ندارند ولي با ارائه معرفي نامه كتبي از آموزش دانشكده محل تدريس و با ارائه كارت ملي از كتابخانه استفاده نمايند.

تبصره1: محققين وپژوهشگران غيروابسته به دانشگاه : تمامي اين افراد ميتواند ضمن ارائه معرفي نامه از معاونت تحقيقات وفناوري مبني بر انجام طرح تحقيقاتي در اين دانشگاه ، از خدمات كتابخانه باارائه كارت ملي ياشناسنامه استفاده نمايند.

   تبصره 2 : اعضاي هيئت علمي پس از فراغت از كار ، مي توانند با ارائه معرفي نامه از معاونت تحقيقات و فناوري و ارائه كارت شناسايي معتبر از خدمات كتابخانه استفاده نمايند.

1-2  دانشجويان دانشگاه (در سطوح مختلف)

 1-2-1تمامي دانشجويان دانشگاه ( اعم از دستياران ، تحصيلات تكميلي و غيره )

پس از تكميل فرم درخواست عضويت ( فرم شماره 2 ) و ارائه يك قطعه عكس به عضويت كتابخانه مركزي درآيند.

تبصره 1 : عضويت دانشجويان جديدالورود درهر سال تحصيلي به صورت دسته جمعي در روز ثبت نام اوليه دانشجويان انجام خواهد شد.

تبصره 2 : درمورد دانشجويان مهمان با ارائه كارت دانشجويي موقت كارت عضويت آنها فعال خواهد شد.

1-3  كارمندان دانشگاه اعم از رسمي ،پيماني، قراردادي ، طرح نيروي انساني

1-3-1 تمامي كارمندان دانشگاه پس از تكميل فرم درخواست عضويت ( فرم شماره 1) و ارائه يك قطعه عكس مي توانند به عضويت كتابخانه مركزي درآيند.

تبصره 1: اعضايي كه به صورت طرح نيروي انساني در دانشگاه شاغل مي باشند جهت عضويت مي توانند با ارائه معرفي نامه كتبي از واحد مربوطه  وكپي حكم كارگزيني به عضويت كتابخانه هاي دانشگاه درآيند و كارت عضويت دريافت نمايند.

تبصره 2 : بازنشستگان محترم دانشگاه نيز مي توانند  با ارائه كارت ملي يا شناسنامه از خدمات به صورت محدود استفاده نمايد.

 4-1عضو آزاد

چنانچه هر يك از شركت ها ،موسسات ، سازمانها ، نهادهاي دولتي وغيردولتي 

دانشگاههاي آزاد غيرانتفاعي وسايرمراكز آموزش عالي (به صورت حقيقي وحقوقي) تمايل به استفاده ازخدمات كتابخانه اي هريك ازكتابخانه هاي دانشگاه راداشته باشند مي بايست درخواست خودراكتبا به حوزه معاونت تحقيقات وفناوري  دانشگاه ارسال دارند تا در صورت موافقت آن معاونت و عقد تفاهم نامه في مابين  افراد معرفي شده توسط آن مراكز به عنوان  اعضاي آزاد منظور مي گردد.

2- اعتبار و مدت عضويت :

2-1 مدت اعتبار كارت عضويت كتابخانه براي اعضاي هيئت علمي تا پايان مدت خدمت خواهد بود.

2-2  بازنشستگان و اعضا هيئت علمي پس از فراغت كار  مي توانند تا 5 سال از خدمات كتابخانه (  تنها امانت 2 كتاب به طور همزمان و حداكثر تا 2هفته )  استفاده نمايند.

2-3 مدت اعتبار كارت عضويت كتابخانه دانشگاه براي دانشجويان برابر با مدت اعتبار كارت دانشجويي آن ها  خواهد بود.  

تبصره :جهت تمديداعتبار كارت عضويت دانشجويان ارائه كارت دانشجويي الزامي است.

2-4  مدت عضويت اعضا آزاد تا پايان مدت اعتبار درج شده  با توجه به مدت  مقرر شده در تفاهم نامه در روي كارت عضويت آنها خواهد بود .

 

 

 

فایل ها