ارتباط با رئیس دانشکده پزشکی

آدرس : سمنان.کیلومتر 5 جاده دامغان.مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان سمنان .دانشکده پزشکی

شماره تلفن : رئیس دانشکده پزشکی: 02333654162  

 

ارتباط با رئیس دانشکده پزشکی