شماره تماس مسئول آموزش: (آقای حمید شجاعی )  33654194 - 023 

شماره تماس ادراه آموزش: (خانم ارزاقی،خانم همتی،خانم چهل تنی،خانم عرب،خانم احمدی) 33654164 -023

آدرس:سمنان،كيلومتر 5 جاده دامغان ،دانشكده پزشكي-طبقه دوم

كد پستي:3513138111

صندوق پستي:331-35145