توران رحمت الهی :           حسابداردانشکده پزشکی سمنان

محمد مهدي قوام :         حسابدار دانشکده پزشکی سمنان

            طاهره شریفی  :               حسابدار  مسئول حقوق مجتمع آموزشی

عباس ریاضی رحمت :                     حسابدار مسئول درآمد

حسن لواف :                                 حسابدار دانشجویی

محمد ابراهیمی :               تحصیلدار مالی مجتمع آموزشی