محمد صادق دانایی :           کارشناس امور مالی دانشکده پزشکی سمنان

        طاهره شریفی  :                  حسابدار  مسئول حقوق مجتمع آموزشی

عباس ریاضی رحمت :            حسابدار دانشکده پزشکی سمنان

           خانم فاطمه رفیعیان :               حسابدار پردیس آموزشی و  مسئول درآمد

ابوالفضل رحیمیان :               تحصیلدار مالی مجتمع آموزشی