اعضاي هيات علمي گروه:

 

رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي وابستگی واحد محل خدمت بخش وابسته     cv  اعضاء
1 احمد رضا بندگي بيوشيمي باليني first affiliation دانشكده پزشكي   CV
2 علی خالقیان بيوشيمي
first affiliation دانشكده پزشكي مدیر گروه cv
3 عليرضا خوشدل بيوشيمي first affiliation دانشكده پزشكي   cv
4 عباس پاکدل بيوشيمي باليني first affiliation دانشكده پزشكي   CV