بخش آموزشی زنان زایمان شامل 7  نفر است که پنج نفر عضو هیئت علمی ، و یک نفر همتراز هیئت علمی است . شروع آموزش دوره دستیاری در این مرکز از سال 1371 بوده است .اسامی و مشخصات اعضا ء به شرح ذیل می باشد .

 

رديف
نام و نام‌خانوادگي
رتبه دانشگاهي
وضعيت استخدامي
تخصص
فلوشيپ
( داخل يا خارج )
سال اخذ دانشنامه تخصصي
محل اخذ دانشنامه تخصصي
مدت زمان عضويت در هيات‌علمي
1
دانشیار
رسمي
زنان
نازايي
1374
علوم پزشكي ايران
 
2
استاديار
رسمي
زنان
-
1374
علوم پزشكي تهران
 
3
دانشيار
رسمي
زنان
-
1379
علوم پزشكي سمنان
 
4
استاديار
رسمي
زنان
 
1383
علوم پزشكي ايران
 
6
هیئت علمی
ضريبK
زنان
 
1390
علوم پزشكي تهران
 
7 الهام صفاریه استاديار رسمي زنان