مدیر گروه فیزیک پزشکی:

دکتر مجید جدیدی، دانشیار فیزیک پزشکی

E mail: jadidim@semums.ac.ir

 

اعضای هیات علمی گروهفیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي وابستگی واحد محل خدمت بخش وابسته  
1 محمد علي تاجيك منصوري فيزيك پزشكي first affiliation دانشكده پزشكي رادیولوژی CV
2 مجيد جديدي فيزيك پزشكي first affiliation دانشكده پزشكي مدیر گروه CV
3 پيمان حجازي فيزيك پزشكي first affiliation دانشكده پزشكي رادیولوژی CV
4 مرضیه  بهمدی فیزیک پزشکی first affiliation دانشكده پزشکی رادیولوژی  
5 هادي طالشي آهنگري فيزيك پزشكي first affiliation دانشكده پزشكي رادیولوژی CV
  علیرضا  محمد کریم فیزیک پزشکی first affiliation دانشکده پزشکی رادیولوژی  
  محسن شجاع رادیوبیولوژی  first affiliation دانشکده پیراپزشکی سرخه رادیولوژی  CV
6 معصومه يداللهي راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي first affiliation دانشكده پیراپزشکی مستقر در سرخه رادیولوژی CV

 

 

 

لیست پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد

ردیف

نام دانشجو

 

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

عاطفه باقیان

بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مغز استخوان موش صحرایی به سلول عصبی

 

دکتر مجید جدیدی

2

مقدسه مهدی نژاد

بررسی نقش محافظتی عصاره زرد چوبه بر شکست های کروموزومی ناشی از ید درمانی موش صحرایی به روش میکرونوکلئوس

 

دکتر مجید جدیدی

3

حمیده ناظمی

ارزیابی دز رسیده به اندام­های بحرانی در پرتو درمانی خارجی تومورهای مغزی

 

دکتر هادی حسن­زاده

4

زهره حسین­پور

ارزیابی دز رسیده به اندام­های بحرانی در درمان براکی­تراپی و تله تراپی سرطان مری گردنی

 

دکتر هادی حسن­زاده

5

مهدي جهانگيري

بررسی تاثیر ضخامت و جنسجبران­کننده­ بر روی آلودگی نوترونی در اندازه میدان­های فوتونی مختلف 18MVدر شتابدهنده خطیElekta SL 75/25

دكتر پيمان حجازي