دکتر مجید میرمحمدخانی

دکترای تخصصی پزشکی

دانشیار

majidmirmohammadkhaniyahoo.com

 

 

 دكتر مجتبی سلطانی کرمانشاهی

استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

Email: mojtaba_78@yahoo.com

            Msoltaniii33@gmail.com

            msoltani@semums.ac.ir

 

خانم دكتر فاطمه پاك نظر

دكتراي آمارزيستي