رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف
آمارحیاتی قربانی راهب 1
اپیدمیولوژی میرمحمدخانی مجید 2
آمارزیستی  پاک نظر فاطمه  3
آمارزیستی  سلطانی کرمانشاهی  مجتبی  4

مدیر گروه  دکتر راهب قربانی 

 

 

 

 

 

 

دکتر مجید میرمحمدخانی

دکترای تخصصی پزشکی

دانشیار

majidmirmohammadkhaniyahoo.com

 

 

 دکتر مجتبی سلطانی کرمانشاهی

استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

Email: mojtaba_78@yahoo.com

            Msoltaniii33@gmail.com

            msoltani@semums.ac.ir

 

خانم دکتر فاطمه پاک نظر

دکترای آمارزیستی