پروفسور پرویز کوخایی  

استاد

دکتری ایمونولوژی

p_kokhayahoo.com

دکتر فاطمه پاک  

استادیار

دکتری ایمونولوژی

Parisa_aminyahoo.com         

 

دكتر بهمن يوسفي

استادیار گروه ایمونولوژی

دکترا

yosefi_bahmanyahoo.com

 

 

دكتر داريوش حق مراد

استادیار گروه ایمونولوژی

دکترا Medical Immunology از Mashhad University of Medical Sciences

d_haghmoradyahoo.com