پروفسور پرویز کوخایی  

 دکتری ایمونولوژی

p_kokhayahoo.com

دکتر بهمن یوسفی

استادیار گروه ایمونولوژی

yosefi_bahmanyahoo.com

دکتر داریوش حق مراد

استادیار گروه ایمونولوژی

دکترا Medical Immunology از Mashhad University of Medical Sciences

d_haghmoradyahoo.com

دکتر بیژن صدیقی مقدم 

 

دکتر امیر سالک فرخی

 

دکتر رسول بهارلو