دکتر سعید ولی زاده

                  استادیار گروه میکروب

                  دکترا Medical Virology از Sheffield University-UK

  svalizadehsemums.ac.ir

cv

دکتر سیدعلی جزایری مقدس

                   استادیار گروه میکروب

      دکترا Microbiology از Tarbiat Modares university, Iran

               alijazayerisemums.ac.ir 

cv

           دکتر امید پژند بیرجندی

          استادیار گروه میکروب

            دکترا Medical Bacteriology از Tabriz University of medical Sciences

                       om24payahoo.com 

                          cv

                      دکتر مجید اسلامی 

                      M.Eslamisemums.ac.ir

                     cv

                    دکتر هادی غفاری