دکتر محمد فروزش فر

دکترای تخصصی پزشکی

cv

mff45yahoo.com

 

دکتر بابک حسین زاده 

دکترای تخصصی پزشکی

استادیار گروه بیهوشی

cv

b.bamdad44173@yahoo.com

 

دکتر ابوالفضل عبداله پور

دکترای تخصصی پزشکی

cv

felordceyahoo.com