دكتر فرهاد ملك

فوق تخصص ریه

دانشیار

 

دكتر محمد نساجي

متخصص عفونی

دانشیار

دكتر حسين نوبخت

فوق تخصص گوارش

استاد یار

دكتر علي گوهري

متخصص عفونی

استاد يار

دكتر رضا دبيري

فوق تخصص گوارش

استاد يار

دكتر افشين سمائي

متخصص اعصاب

دانشیار

دكتر نبی اله اصغري

متخصص اعصاب

استادیار

دكتر جمیله مقيمي

فوق تخصص روماتو

دانشیار

دكترفرحناز قهرمانفرد

فوق تخصص خون

استاد یار

دكترآتوسا نجم الدين

متخصص داخلی

استاديار

دكتر رامين طاهري

متخصص پوست

استاد یار

دكتر مريم عزيز زاده

متخصص پوست

استادیار

دكتر محمد رضاتمدن

فوق تخصص کلیه

دانشیار

دکتر محبوبه دربان

متخصص داخلي

استاديار

دكتر بنفشه شاه نظري

فوف تخصص غدد

استاد يار

دكتر ملیحه يارمحمدي

فوق تخصص كليه

استادیار

دكتر مجيد فروتن

فوق تخصص غدد

استادیار

دكتر ثريا دوستمحمديان

فوق تخصص غدد

استادیار

دكتر نوشين مسعوديان

متخصص اعصاب

استادیار

دكتر معصومه بيطرف

متخصص داخلی

استاديار

دكتر الهه جندقي

متخصص داخلی

استاديار