بخش آموزشی زنان زایمان شامل 7  نفر است که پنج نفر عضو هیئت علمی ، و یک نفر همتراز هیئت علمی است . شروع آموزش دوره دستیاری در این مرکز از سال 1371 بوده است .اسامی و مشخصات اعضا ء به شرح ذیل می باشد .

 

ردیف
نام و نام‌خانوادگی
رتبه دانشگاهی
وضعیت استخدامی
تخصص
فلوشیپ
( داخل یا خارج )
سال اخذ دانشنامه تخصصی
محل اخذ دانشنامه تخصصی
مدت زمان عضویت در هیات‌علمی
1
دانشیار
رسمی
زنان
نازایی
1374
 
2
استادیار
رسمی
زنان
-
1374
علوم پزشکی تهران
 
3
دانشیار
رسمی
زنان
-
1379
علوم پزشکی سمنان
 
4
استادیار
رسمی
زنان
 
1383
علوم پزشکی ایران
 
6
هیئت علمی
ضریبK
زنان
 
1390
علوم پزشکی تهران
 
7 الهام صفاریه استادیار رسمی زنان