دکتر حمیدرضا ثامنی

رشته تحصیلی : دکترای تخصصی بافت شناسی

رتبه علمی : دانشیار

hrsameni@gmail.com

 

دکتر منوچهر صفری

دانشیار

دکتری آناتومی

kh_safariyahoo.com

 

دکتر بهپور یوسفی

دانشیار

دکتری علوم تشریح

behpour.y9gmail.com

 

دکتر سام زربخش

استادیار

دکتری علوم تشریح

szarbakhshyahoo.com

 

دکتر حمید ابوطالب کدخدائیان

استادیار گروه علوم تشریح

دکترا

cv

habootaleb92gmail.com

 

محمد حسن تبریزی امجد

 

دکتر محمد رضا الداغی 

 

دکترمحبوبه سادات موسوی هریش 

 

دکتر ناهید آزاد