دکتر حمیدرضا ثامنی

رشته تحصیلی : دکترای تخصصی بافت شناسی

رتبه علمی : دانشیار

hrsameni@gmail.com

 

دکتر منوچهر صفری

دانشیار

دکتری آناتومی

kh_safariyahoo.com

 

دکتر بهپور یوسفی

دانشیار

دکتری علوم تشریح

behpour.y9gmail.com

 

دکتر سام زربخش

استادیار

دکتری علوم تشریح

szarbakhshyahoo.com

 

دکتر حمید ابوطالب

استادیار گروه علوم تشریح

دکترا

cv

habootaleb92gmail.com