دکتر بهادر باقری

 (استادیار فارماکولوژی)

مدیرگروه

لینک گوگل اسکولار

https://scholar.google.com

لینک سی وی (سمات)

http://rds1.semums.ac.ir/cv/296

 

 

دکتر هومن بزرگی

 (استادیار فارماکولوژی)

لینک گوگل اسکولار

https://scholar.google.com

لینک سی وی (سمات)

http://rds1.semums.ac.ir/cv/405

 

 

سرکار خانم دکتر کبری بهرام پور جویباری 

(استادیار فارماکولوژی)

لینک گوگل اسکولار

https://scholar.google.com/citations?user=VyT5tV0AAAAJ&hl=en

لینک سی وی (سمات)

 

سرکار خانم دکتر فهیمه شمسی   بیوتکنولوژی پزشکی 

 

جناب آقای دکتر حمید معدنچی   دکتری زیست فناوری دارویی