اعضای هیات علمی گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی وابستگی واحد محل خدمت بخش وابسته  
1 محمد علی تاجیک منصوری فیزیک پزشکی first affiliation دانشکده پزشکی رادیولوژی CV
2 مجید جدیدی فیزیک پزشکی first affiliation دانشکده پزشکی مدیر گروه CV
3 پیمان حجازی فیزیک پزشکی first affiliation دانشکده پزشکی رادیولوژی CV
4 مرضیه  بهمدی فیزیک پزشکی first affiliation دانشکده پزشکی رادیولوژی  
5 هادی طالشی آهنگری فیزیک پزشکی first affiliation دانشکده پزشکی رادیولوژی CV
6 علیرضا  محمد کریم فیزیک پزشکی first affiliation دانشکده پزشکی رادیولوژی  
7 خدیجه بام نشین فیزیک پزشکی  first affiliation دانشکده پزشکی    CV
8 معصومه یداللهی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی first affiliation دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه رادیولوژی CV

 

 

 

لیست پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد

ردیف

نام دانشجو

 

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

عاطفه باقیان

بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مغز استخوان موش صحرایی به سلول عصبی

 

دکتر مجید جدیدی

2

مقدسه مهدی نژاد

بررسی نقش محافظتی عصاره زرد چوبه بر شکست های کروموزومی ناشی از ید درمانی موش صحرایی به روش میکرونوکلئوس

 

دکتر مجید جدیدی

3

حمیده ناظمی

ارزیابی دز رسیده به اندام­های بحرانی در پرتو درمانی خارجی تومورهای مغزی

 

دکتر هادی حسن­زاده

4

زهره حسین­پور

ارزیابی دز رسیده به اندام­های بحرانی در درمان براکی­تراپی و تله تراپی سرطان مری گردنی

 

دکتر هادی حسن­زاده

5

مهدی جهانگیری

بررسی تاثیر ضخامت و جنسجبران­کننده­ بر روی آلودگی نوترونی در اندازه میدان­های فوتونی مختلف 18MVدر شتابدهنده خطیElekta SL 75/25

دکتر پیمان حجازی