سرکار خانم دکتر مرجان بهرامی نسب    مهندسی مواد 

دکتر حمیدرضا ثامنی                           بافت شناسی 

دکتر امیر سلاطی                                مهندسی بافت پژوهش محور

سرکار خانم دکتر سمانه عرب                پزشکی مولوکلی 

سرکار خانم دکتر اکرم علیزاده                مهندسی بافت 

سرکار خانم وجیهه تقدیری نوش آبادی      علوم سلولی کاربردی 

سرکار خانم دکتر الهام صفاریه                متخصص زنان و زایمان

سرکار خانم دکتر مریم جلیلی صدر آباد    بیماری دهان و فک