رديف
 
 
اسامي
 
 
تخصص
 
 
گروه كودكان
 
 
1
 
 
دكتر سمیرامهرعلیزاده
 
 
فوق تخصص قلب کودکان
 
 
2
 
 
دكتر مژگان مظاهري
 
 
فوق تخصص کلیه کودکان
 
 
3
 
 
دكتر شمس اله نوري پور
 
 
فوق تخصص نوزادان
 
 
4
 
 
دكتر احمدهمتی
 
 
متخصص کودکان
 
 
5
 
 
دكتر مریم سیف هاشمی
 
 
متخصص کودکان
 
 
6
 
 
دكترنويددانايي
 
 
فوق تخصص نوزادان
 
 
7
 
 
دكترمرتضي رضايي
 
 
فوق تخصص عفوني اطفال
 
 
8
 
 
دکتر علیجانپور
 
 
فوق تخصص غدد اطفال
 
 
9
 
 
دکتر صباحت حقی
 
 
فوق تخصص خون و سرطان
 
 
10
 
 
دکتر حسین حسینی
 
 
متخصص کودکان
 
 
11
 
 
دکتر غلامرضا محمدی
 
 
متخصص کودکان