مدیر گروه : جناب آقای دکتر سید محمد حسینی   اطفال 

جناب آقای دکتر نوید دانایی   نوزادان

جناب آقای دکتر مرتضی رضایی    عفونی اطفال 

جناب آقای دکتر غلامرضا محمدی  اطفال 

جناب آقای دکتر فرزاد نوری     فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی

 

سرکار خانم دکتر مهری آیتی  اطفال

سرکار خانم دکتر مژگان مظاهری     کلیه و مجاری اداری  

سرکار خانم پریسا تاجدینی      غدد کودکان 

سرکار خانم دکتر یلدا تقیپور   فوق تخصص کودکان 

سرکار خانم دکتر آرزو اخلاقی     فوق تخصص عفونی کودکان 

سرکار خانم دکتر مریم نادری ارم      کودکان 

سرکار خانم دکتر شیوا محمدی     فوق تخصص گوراش کودکان 

سرکار خانم دکتر سوده هوشمندی      متخصص اطفال