امکانات گروه:

1-              آزمایشگاه باکتری شناسی

2-              آزمایشگاه ویروس شناسی

3-              آزمایشگاه کشت سلول ( انکیباتور CO2 دار، میکروسکوپ معکوس، لامینا فلو، سانتریفوژ یخچال دار)

4-              اتاق محیط سازی