امكانات موجود در گروه


امكانات و تجهيزات آموزشي، كمك آموزشي و پژوهشي مختلف در اين گروه وجود دارد كه در آزمايشگاه‌ها و فضاهاي آموزشي تحقيقاتي مستقر شده است:

آزمایشگاه آموزشی بيوشيمي 

آزمايشگاه آموزشي هماتولوژي

آزمایشگاه کشت سلولي  و بيولو‍ژي مولكولي 

آزمایشگاه دکتر حسین نظری