جناب آقای دکتر حسن درویش          ژنتیک پزشکی 

جناب آقای دکتر محسن سوسن آبادی درویش        ژنتیک پزشکی