بسمه تعالی
تاریخچه گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی سمنان
همزمان با تأسيس دانشکده پزشکي در سال 1367، گروه آموزشي ابتدا در قالب دو گروه بافت و جنین شناسی و گروه آناتومی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان تشکيل گرديد. سپس در سال 1374 دو گروه ادغام شده و گروه علوم تشریح شکل گرفت که يکي از اساسي ترين و مهمترين گروه هاي علوم پايه دانشگاه محسوب می شود.
درحالحاضر گروهداراي8عضوهياتعلميتماموقتميباشدكهشامل2دانشيار،4استاديار و 2 مربیهستند. همچنينگروهداراي1كارشناس آزمایشگاه و 2 کارمنداست كهدربخشهايتحقيقاتي،آزمايشگاهها و سالن تشریحمشغولبهانجام وظیفه می باشند.
گروهدر سال 1389 اولین دوره كارشناسيارشد علوم تشریحرا راهاندازيكرد و تا کنون چهار دوره دانشجو پذیرش نموده استودرحالحاضرسالانه4دانشجويكارشناسيارشدپذيرفتهميشوند.همچنین در سال 1390 با همت و تلاش همکاران گروه و مساعدت مسئولین وقت دانشگاه، مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی در گروه راه اندازی شد و در سال 1392 موافقت اصولی آن از وزارت متبوع اخذ گردید. این مرکز در زمینه های مختلف سلولی مولکولی و سلولهای بنیادی در حال فعالیت است و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پایان نامه های خود را در این مرکز انجام می دهند.
گروهعلوم تشریحشاملسهبخشآناتومي،بافت شناسي و جنينشناسيميباشدكهعلاوهبرتدريسدروسدانشكده پزشكي،تدريسدروسسايردانشكدههايدانشگاهعلومپزشكيسمنانازجملهدانشكده هايدندانپزشكي،توانبخشي،پرستاري،پيراپزشكي، بهداشت و فوریتهای پزشکی رانيزبر عهدهدارد. بعلاوه،تدريسدروسآناتوميدورههايتحصيلاتتكميليگروههايمختلفعلومپايهنيزبهعهده این گروهميباشد.
اعضاء گروههمچنین درزمينههايسلولهايبنيادي،IVF ،بیماریهای متابولیک و نورودژنراتیو، درد و مکانیسم آن، كشتجنين،فواید و عوارض داروهايگياهي، سنتی و سنتتیکوترمیم بافتهایعصبي و ... مشغول انجام  تحقيقاتگستردهاي ميباشند.
ماحاصل انجام بخشی از این تحقیقات توسط اعضاءهياتعلميگروه،چاپ مقالاتمتعدددرمجلاتمعتبرداخليوخارجيوارائه مقالات زیاددرهمايشهاوكنگرههايداخلوخارج از كشورمی باشد.