لیست کتابهای سال 99

                                                                                 از طرف دانشجویان،ناشران و اساتید تعداد  30 عنوان کتاب فارسی و 2 عنوان کتاب لاتین به کتابخانه دانشکده پزشکی  اهداء گردید .

 

لیست تازه های کتاب آبان 98

دیف

عنوان

تعداد

نویسنده/مترجم

ناشر

سال انتشار

1

فیزیولوژی گایتون ج دوم

10

سپهری و دیگران

اندیشه رفیع

1398

2

جنین شناسی لانگمن

10

سادلر

اندیشه رفیع

1398

3

چکیده فیزیولوژی گایتون

10

سپهری و دیگران

اندیشه رفیع

1398

4

کتاب جامع تست آزمایشگاهی پاگانا

10

مهرداد صلاحی

حیدری

1398

5

فیزیولوژی برن و لوی

5

فاطمه صفری و دیگران

اندیشه رفیع

1398

6

مرور و آزمون فارماکولوژی کاتزونگ

5

متقی نژاد و غیرتیان

اندیشه رفیع

1398

7

ترجمه کامل جراحی لارنس ج 1 و ج 2

3دوره

برادران و دیگران

حیدری

1398

8

بافت شناسی جان کوئیرا

10

حسن زاده و دیگران

ابن سینا

1397

9

زیست شناسی لودیش جلد اول

5

محمدنیا و دیگران

حیدری

1396

10

زیست شناسی لودیش جلد دوم

5

محمدنیا و دیگران

حیدری

1396

11

آناتومی اسنل اندام

5

شیرازی و دیگران

اندیشه رفیع

1398

12

آناتومی اسنل سر و گردن

5

شیرازی و دیگران

اندیشه رفیع

1398

13

آناتومی اسنل تنه

5

شیرازی و دیگران

اندیشه رفیع

1398

14

ایمونولوژی ابوالعباس

5

آستانه و دیگران

اندیشه رفیع

1398

15

آناتومی گری ج ا تنه

5

حسن زاده و دیگران

ابن سینا

1398

16

آناتومی گری ج 2 اندام

5

حسن زاده و دیگران

ابن سینا

1398

17

آناتومی گری ج 3 سروگردن

5

حسن زاده و دیگران

ابن سینا

1398

18

بیوشیمی هارپر ج 1

10

محمدنژاد و دیگران

اندیشه رفیع

1397

19

بیوشیمی هارپر ج 2

10

محمدنژاد و دیگران

اندیشه رفیع

1397

20

کتاب زنان 1 پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

21

کتاب زنان 2 پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

22

قلب پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

23

غدد پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1397

24

جراحی 3 پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

25

جراحی 2 پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

26

جراحی 1 پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

27

جراحی 4 پری خدام

3

پری خدام

حیدری

1398

28

هاریسون ریه

5

آسیه شکیب

اندیشه رفیع

1398

29

هاریسون هماتولوژی

5

مهتاب مهری و ریحانه علیخانی

اندیشه رفیع

1398

30

هاریسون عفونی باکتریال

5

مهتاب مهری و ریحانه علیخانی

اندیشه رفیع

1398

31

هاریسون کبد

5

آسیه شکیب

اندیشه رفیع

1398

32

هاریسون روماتولوژی

5

آسیه شکیب

اندیشه رفیع

1398

33

هاریسون گوارش

5

عیسی زاده و شکری

اندیشه رفیع

1398

34

هاریسون کلیه

5

نمیرانیان

اندیشه رفیع

1398

35

هاریسون انکولوژی

5

جوهری و سلیمانی شکوه

اندیشه رفیع

1398

36

هاریسون غدد

5

جوهری و طیبی

اندیشه رفیع

1398

37

هاریسون قلب و عروق

5

آسیه شکیب

اندیشه رفیع

1398

38

diFiore's Atlas of Histology….

1

Victor P.Eroschenko

Wolters Kluwer

2017

                                                    

لیست تازه های کتاب اردیبهشت1398 

سال انتشار

عنوان

ردیف

1397

بافت شناسی پایه جان کوئیرا

1

1397

آمادگی آزمون صلاحیت های بالینی

2

1397

آزمون های بالینی به شیوه ایستگاهی

3

1397

پروسیجرهای اورژانس

4

1397

ایمونولوژی وجگانی

5

1394

بیماریهای انگلی در ایران ج 1

6

1394

بیماریهای انگلی در ایران ج2

7

1394

روشهای پیشرفته آماری و کاربردهای آن

8

1397

مرور ساختارمند و متا آنالیز

9

1392

مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران 3جلدی

10

1397

راهنمای ارزیابی سلامت جامعه

11

1397

روش شناسی در پژوهش

12

1393

روش های تحلیل سری های زمانی   Stata

13

1392

کلیات بهداشت عمومی

14

1393

درسنامه پزشکی پیشگیری پارک

15

 

1000 نکته در 1000 پرسش اپیدمیولوژی

16

1395

500 نکته در 500 پرسش

17

1389

فرهنگ جامع همه گیر شناسی

18

1396

راهنمای کنترل بیماریهای واگیر داردر انسان

19

1396

اپیدمیولوژی گوردیس

20

1397

بیماریهای نو پدید و باز پدید

21

1394

اصول اپیدمیولوژی بالینی

22

2019

Lungman’s medical embryology

23

2019

Snell’s clinical anatomy

24

2016

Medical physiology guyton…

25

2018

Junquera’s basic histology

26

 

 

فایل ها