دفتر توسعه آموزش  Educational Development Office )  EDO)

دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان با هدف ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي در رده هاي مختلف تحصيلي از سال 1383 شروع به فعاليت نمود.

رسالت

 ارتقاي سطح آموزش و يادگيري در دوره هاي آموزشي دانشكده پزشكي با هدف تربيت نيروي انساني توان مند براي ارايه بهترين كيفيت خدمات سلامت به آحاد جامعه

حیطه عملکرد

·          برنامه ريزي آموزشي (curriculum development)

·         ارزشيابي آموزشي (evaluation)

·         پژوهش در آموزش (research in education)

·         توان مندسازي نيروي انساني (faculty development)

تماس با ما

·         آدرس: سمنان- کیلومتر 5 جاده دامغان –مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان –دانشکده پزشکی – واحد EDO

·         صندوق پستي:‌  3513138111

·         شماره تماس:         2-33654170-023     داخلی:209    edopezeshki@gmail.com