دکتر حسین رضاپور 

مسول اداره دروس عمومی

شماره تماس :02333654369

hosein123452@yahoo.com

 

عبدالرضا نیکو 

کارشناس دروس عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ادبیات فارسی

شماره تماس :02333654369

 

 

امیر روشن بیدختی

کارشناس دروس عمومی

شماره تماس 02333654170-2داخلی 277