پروفسور مجید جدیدی 

              رئيس دانشكده پزشكي

               jadidim@semums.ac.ir

            استاد  CV

tel: 33654162