دکتر الهام صفاریه

      دکترای تخصصی زنان و زایمان 

      استادیار

    رئیس دانشکده پزشکی

    eli_saffariehyahoo.com

   استاد  CV

   Curriculum Vitae

tel: 33654162