مجيد مرادي نسب

مسئول روابط عمومي پرديس آموزشي دانشگاه

شرح وظايف واحد روابط عمومي

تلفن: 33654162