مرتضی رحیمیان

مسئول روابط عمومی پردیس آموزشی دانشگاه

مسئول سایت دانشکده پزشکی

شرح وظایف واحد روابط عمومی

تلفن: 33654162

09104875604