ساعت کار کتابخانه:

 

بخش امانت: شنبه الی چهارشنبه 8 لغایت 18

سالن مطالعه: شنبه الی چهارشنبه 8 لغایت 18

سایت های  کامپیوتر: شنبه الی دوشنبه 8 لغایت 18

                          سه شنبه الی چهارشنبه 8 لغایت15

فایل ها