شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها

شابکا  کد دوازده رقمی منحصر به فردی است که توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد.

 شماره شابکا کتابخانه مرکزی( شامل کتابخانه دانشکده پرستاری و پزشکی ):         

IR-201720005 

 

 

فایل ها