وظايف و فعاليت هاي اصلي دفتر توسعه آموزش دانشكده ها

اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس سياست هاي ابلاغ شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

  ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشكده براي عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي آموزشي دانشكده.

عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده .

همكاري با EDOساير دانشكده هاي دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربيات ، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل هاي آنان

پايش و نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي واحد توسعه آموزش بيمارستان ها .

ارائه گزارش عملكرد به EDCدانشگاه و معاون آموزشي دانشكده .

پايش،ارزشيابي ،معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در سطح دانشكده.

 توانمند سازي و حمايت از اعضاي هيات علمي  براي اجراي برنامه هاي نوآورانه با حمايت EDC.

  نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشكده مربوطهو ارائه گزارش به EDC.

 توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشكده با مشاركت EDC.

نظارت ، ارزشيابي و تحليل آزمون هاي دانشكده مربوطه.

اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش بر اساس اولويت هاي دانشكده و EDCبا حمايت EDC.

ايجاد كميته مشورتي دانشجويي در سطح دانشكده.

شرح وظایف