وظايف معاون پژوهشي دانشكده پزشكي

۱- تعيين اولويت هاي پژوهشي دانشکده با همکاري گروه هاي آموزشي

۲- بررسي و تدوين آيين نامه هاي پژوهشي دانشکده بر اساس آيين نامه هاي مرکزي دانشگاه

۳-شرکت در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه

۴- آگاهي از آيين نامه هاي جديد به منظور تسهيل در امور پژوهش

۵- برگزاري جلسات شوراي پژوهشي در دانشکده

۶- توسعه پژوهش هاي بين بخشي و بين دانشکده اي

۷- ارسال مدارک و درخواست شرکت در کنگره هاي پژوهشي و فرصت هاي مطالعاتي خارج از کشور به معاونت پژوهشي دانشگاه

۸- تلاش به منظور توسعه خدمات مشاوره اي

۹- هماهنگي جهت برگزاري کارگاه هاي روش تحقيق ، روش مقاله نويسي و ...

۱۰ - فراهم سازي تسهيلات مشاوره به اساتيد و دانشجويان در زمينه هاي پژوهشي

۱۱ - نيازسنجي اساتيد و دانشجويان در زمينه بانک هاي اطلاعاتي ،کتب و نشريات

۱۲ - تهيه ليست ژورنالها ، کتب و نشريات مورد نياز گروه هاي آموزشي و ارسال به معاونت پژوهشي دانشگاه

۱۳ - ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي

۱۴ - بررسي مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر در سطح دانشکده

۱۵ - تهيه گزارش عملکرد پژوهشي ساليانه اعضاء هيئت علمي دانشکده

۱۶ - انتخاب داور براي طرح هاي تحقيقاتي اعضاء هيأت علمي دانشکده ارائه فيدبک داوري و نهايتاً اصلاح طرحهاي تحقيقاتي

۱۷ - تصويب طرح هاي تحقيقاتي اعضاء هيأت علمي دانشکده

۱۸ - شرکت در جلسه دفاع از پايان نامه هاي دانشجوئي به عنوان يکي از دستاوردهاي اتمام آموزش عالي دانشجويان تحصيلات تکميلي

۱۹ - ارزشيابي فعاليت کارشناسان حوزه معاونت پژوهشي