شوراي پژوهشي  دانشكده پزشكي:


شوراي پژوهشي دانشکده متشكل از 22 نفر كه از  بين اعضاي هيئت  علمي گروه هاي باليني و علوم پايه مي باشند و به رياست معاون پژوهشي هر دو هفته  يكبار تشكيل ميگردد.

وظايف شوراي پژوهشي دانشكده:
1- همكاري بامعاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات وتصميمات شوراي معاونين يا هيات رئيسه دانشكده
2- ارائه پيشنهاد درزمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي معاونين ويا هيات رئيسه دانشكده
3- تهيه وتدوين وپيشنهاد طرحهاي تربيت محقق
4- بررسي وتعيين اولويتهاي پژوهشي باتوجه به نياز وامكانات گروههاي آموزشي ذيربط درقالب برنامه هاي كوتاه – ميان وبلندمدت
5- ارائه پيشنهادات درخصوص وچگونگي استفاده ازنتايج تحقيقات براي ارتقاء كيفيت آموزش
6- بررسي وارزيابي طرحهاي تحقيقاتي پيشنهادي دانشكده وتصويب طرحها جهت ارائه به شوراي پژوهشي دانشگاه
7- برنامه ريزي براي فرصتهاي مطالعاتي اعضاء هيئت علمي
8- بررسي درخواستهاي استفاده ازدوره هاي آموزش وفرصتهاي مطالعاتي وشركت