طرح درس دکتر عباس زیاری

طرح درس دکتر زیاری 98

طرح درس دکتر الهه قدس

طرح درس آداب 98

طرح درس های مدرسین دکتر الهه قدس، دکتر داریوش پهلوان، دکتر سعید کسائیان، دکتر اسماعیل مشیری، دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر عباس زیاری

1- آداب  97- 98

2- آداب  97 - 98

3- آداب  97 - 98

4- آداب  97 - 98