طرح درس دکتر صدیقی مقدم

طرح درس -98

طرح درس دکتر امیر سالک

طرح درس ایمنی شناسی 98

طرح درس دکتر بهمن یوسفی 

طرح درس ایمنی شناسی -98

طرح درس دکتر بهارلو

طرح درس ایمنی 98

طرح درس دکتر حق مراد

طرح درس ایمنی شناسی 98 

ايمونولوژي طرح 96-97