طرح درس دكتر جديدي

طرح درس الکتریسیته مغناطیس 98

طرح درس لیزر و کاربرد آن در پزشکی 98

طرح درس دكتر جديدي -1

طرح درس دكتر جديدي 2

طرح درس دكتر حجازي

زبان تخصصي ارشد دكتر حجازي

زبان تخصصي ارشد دكتر حجازي

فيزيك تشخيصي ارشد

فيزيك راديو تراپي2

فيزيك تشخيصي

طرح درس دكتر تاجيك

طرح درس 98-99

روش تحقيق

زبان تخصصي

سيستم هاي تصوير برداري

طرح درس دكتر طالشي

طرح درس های 98

دكتر طالشي بهار 97

طرح درس دکتر کریم

طرح درس روش تصویر برداری 98

طرح درس اصول تصویر برداری 98

طرح درس امواج فراصوت 98

طرح درس تصویر برداری با امواج فراصوتی 98

طرح درس فیزیک پرتو تشخیص 98

 

طرح درس  روش تصویر برداری 2-97

طرح درس اصول تصویر برداری 2-97

طرح درس امواج فراصوت 2-97

طرح درس تصویر برداری با امواج فراصوتی 2-97

طرح درس فیزیک پرتو تشخیص 2-97

طرح درس خانم دکتر بهمدی

طرح درس تعمیرات و مقدمات در رادیولوژی 98

طرح درس فیزیک پرتو شناسی 98

طرح درس فیزیک پرتو شناسی تشخیصی 98

طرح درس فیزیک پزشکی 98

طرح درس خانم دکتر علیزاده

طرح درس آسیب شناسی 98