طرح درس دكتر پاكدل

طرح درس 98-99

 بيوشيمي  هورمون ها و تومور مارکرها 97 - 98

آزمایشگاه بیوشیمی 1

بيوشيمي سلول و مولكول 97 -98

بيوشيمي 2 دندانپزشكي 97- 98

بيوشيمي و تشخيص مولكولي 97 -98

سیتوشیمی كارشناسي ارشد 97 - 98

- طرح درس دكتر پاكدل 96-97

- ارشد هورمون ها

- ديسيپلين بيوشيمي

- بيوشيمي ديسيپلين

- بيوشيمي سلول مولكول

- بيوشيمي عمومي

- سلول مولكول

- سيتوشيمي

- طرح درس بيوشيمي عمومي

طرح درس دكتر بندگي

طرح درس  1 99-98 

طرح درس 2 99-98

طرح درس 3 99-98

1- عملي بيوشيمي- ديسيپلين 96-97

2- بيوشيمي دكتر بندگي مولكول- سلول 96-97

3- بيوشيمي دكتر بندگي ديسيپلين نيمسال دوم 96-97

4- بيوشيمي ارشد فيزيولوژي دكتر بندگي

5- بيوشيمي پزشكي 1 دكتر بندگي

6- روش هاي  آزمايشگاهي ارشد بيوشيمي دكتر بندگي

7- متابوليسم مواد سه گانه ارشد بيوشيمي دكتر بندگي

طرح درس دكتر شهرابي

طرح درس هماتولوژی 98

خون ناسي 1 نيمسال 97 - 98

بانك خون  97 -98

- خون شناسي 96-97

 - خون شناسي 1 96-97

   - دكتر شهرابي 96-97

طرح درس دكتر خالقيان

طرح درس 98general biochemistry

طرح درس 98 nursing

طرح درس مولکول 98

طرح درس  dental  98

تشخيص مولكولي  97 - 98

آنزيم شناسي 97 - 98

بیوشیمی عمومی 97 - 98

بيوشيمي دیسیپلین 97-98

آنزيم شناسي 96-97

تشخيص مولكولي 96-97