اسماعيل معصوم

مدير اجرايي وعامل ذيحساب نهاد

تلفن: 33654169 -279

نمابر: 33654184

 

مرتضي رحيميان

مسئول امور اداري و دفتري نهاد

تلفن داخلي : 279

شرح وظايف

 

مهندس علي كسائيان

كارشناس فناوري  اطلاعات و دفتري نهاد

تلفن داخلي: 291

 

 

معصوم بيگم حسيني

مسئول واحد خواهران نهاد

تلفن داخلي: 278