دکتر بیژن صدیقی مقدم

استادیار

دکتری ایمونولوژی

cv

sadighimoghadam@yahoo.com

شماره تماس02333654362