دکتر بهمن یوسفی 

استادیار

دکتری ایمنی شناسی 

شماره تماس02333654362