حجت الاسلام  دكتر مهدي افتخار

دانشيار-دکتری اخلاق و عرفان اسلامی

آدرس الکترونیکی: em45sh@yahoo.com

C.Vدکتر مهدی افتخار

شماره تماس :02333654171-2داخلی 252