دکتر امیر سلاطی
مدیرگروه و استادیار گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی
دکتری تخصصی مهندسی بافت