جناب آقای دکتر علی قنبری      علوم اعصاب 

دکتر حبیب الله یاریبیگی       فیزیولوژی