دکترمحمد خالقی هاشمیان

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل 

شرح وظایف معاون آموزشی بالینی  

Curriculum Vita (CV)