دکتر عباسعلی طاهریان

استادیار 

دکتری پزشکی

Taherian99@yahoo.com

   cv   

     شرح وظایف معاون آموزشی بالینی