دکتر عباس پاکدل 

Dr.Abbas Pakdel

استادیار

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

پست الکترونیک:  pakdel@semums.ac.ir

cv

Curriculum Vitae 2021

شرح وظایف معاون آموزشی پایه

برنامه هفتگی نیم سال دوم سال تحصیلی 1399