دکتر عباس پاكدل 

Dr.Abbas Pakdel

استادیار

دکترای تخصصی بيوشيمي باليني

پست الکترونیک:  pakdel@semums.ac.ir

cv

شرح وظایف معاون آموزشی پایه