دکتر عابدین وکیلی

معاونت پژوهشی و دبیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

رشته تحصیلی: دکتری فیزیولوژی

درجه علمی: استاد

پست الکترونیکی: Ab.vakili@yahoo.com

CV:dr.vakili

Abedin Vakili   Ph.D

Professor of Physiology,

Department of Physiology, School of Medicine,

Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Fax: 98-23-33654170

Tel: 98-023- 33654165

E-mail: Ab.vakili@yahoo.com