كارشناس دفتر معاونت پژوهشي:

سرکار خانم رحیمه عمرانی

سرکار خانم همتیان

پست الکترونیکی: pajooheshisem@yahoo.com

شماره تماس: 02333654165

 

دفتر  معاونت پژوهشي

 

دفتر  معاونت پژوهشي  مسئوليت هماهنگي تمامي امور حوزه پژوهشي را به عهده دارد. تمامي مكاتبات اداري، بايگاني، پاسخگويي و هماهنگي كليه مراجعات دانشجويي، بررسي پايان نامه ها، دريافت طرح هاي تحقيقاتي و آماده سازي آن جهت طرح درشوراي پژوهشي دانشكده پزشكي و از وظايف اين دفتر است. تنها كارمند دفتر پژوهشي خانم مریم جعفری مي باشند، كه به عنوان كارشناس پژوهشي مشغول به انجام وظيفه مي باشد.

شرح وظایف کارشناس پژوهشی 

1

پيگيري امور مربوط به كارگاهها ( خصوصا كارگاه روش تحقيق )

23

ارسال طرحهاي مصوب ديگر مراكز تحقيقاتي پس از تاييد معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي در صورتجلسات

2

پيگيري امور مربوط به كنگره هاي داخلي

24

ارسال پروپوزال اصلاح شده به مديريت پژوهش دانشگاه جهت طرح در كميته اخلاق

3

پيگيري امور مربوط به كنگره هاي خارجي

25

پيگيري امور مربوط به كميته نظارت بر طرحها

4

پيگيري امور مربوط به چاپ مقالات

26

دريافت و پرونده سازي طرحهايي كه بايد در كميته نظارت بررسي شوند .

5

پيگيري امور مربوط پژوهشگر برتر و هفته پژوهش

27

پيگيري طرحها و پايان نامه هايي كه بايد در كميته مطرح شوند.

6

پيگيري امور مربوط به كتابخانه مركزي ( خصوصا خريد كتاب )

28

پيگيري امور مربوط به پايان نامه هايي كه جهت تعيين تاريخ دفاع و تاييد گزارش نهايي طرحها بايد در كميته بررسي شوند.

7

ارجاع پوسترها و فراخوان ها به واحدهاي مرتبط

29

تنظيم جلسه كميته نظارت بر طرحها

8

ابلاغ اعضاي شوراي پژوهشي و تحصيلات تكميلي و كميته نظارت طرح هاي دانشكده پزشكي

30

دعوت نامه كميته نظارت

9

محاسبه فعاليت پژوهشي اساتيد و ابلاغ به آنها

31

پيگيري امور مربوط مصوبات و گزارشهاي مطرح شده در كميته

10

مكاتبات مربوط به تصويب پايان نامه به دانشجويان پزشكي قبل از امتحان جامع پيش كارورزي

32

تنظيم صورتجلسه كميته نظارت و پيگيري امور مربوط به آن

11

مكاتبات مربوط به تصويب پايان نامه به دانشجويان تحصيلات تكميلي

33

پيگيري امور مربوط به دفاع پايان نامه ها ( دانشجويان پزشكي و تحصيلات تكميلي )

12

از قوه به فعل رساندن طرحها و پايان نامه ها

34

پيگيري جهت دفاع پايان نامه هاي دانشچويان سال آخر

13

دريافت فايل صحيح پروپوزال از سامانه داده هاي پژوهشي

35

دريافت فايلهاي مربوطه

14

ارسال به گروه مربوطه جهت بررسي

36

ارسال به معاونت پژوهشي جهت تاييد و طرح در كميته نظارت

15

دريافت فايل اصلاح شده و صورتجلسه گروه

37

تعيين تاريخ دفاع و هماهنگي با اساتيد و داوران

16

تنظيم جلسه شوراي پژوهشي يا تحصيلات تكميلي

38

تنظيم دعوتنامه و نامه هاي دفاع ( فرم ارزيابي و صورتجلسه )

17

دعوتنامه جلسات

39

پيگيري دريافت نمره پايان ناه و صورتجلسه دفاع

18

تنظيم صورتجلسات

40

پيگيري امور مربوطه به اصلاح پايانامه و صحافي

19

اعلام مصوبات جلسه به مجريان يا معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه

41

دريافت پايان نامه هاي صحافي و مكاتبات لازم جهت ارسال آنها

20

دريافت پروپوزال اصلاح شده و پيگيري آن تا تاييد معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي

42

ارسال پايان نامه ها به افراد و واحدهاي مربوطه

21

پيگيري امور مربوط به پروپوزال طرحهاي دانشجويان پزشكي و تحصيلات تكميلي كه در مراكز تحقيقاتي ديگر به تصويب مي رسند.

43

ثبت پايان نامه در سامانه داده هاي پژوهشي

22

ارسال طرحهاي مصوب ديگر مراكز تحقيقاتي به معاونت پژوهشي جهت بررسي و تاييد

44

بايگاهي مكاتبات انجام شده در اتوماسيون دستي