کارکنان:

  • فاطمه مجیدی کارشناس آزمایشگاه پاتولوژی:آماده کردن مقدمات برگزاری کلاس تئوری و عملی، آماده کردن لام ها براساس بحث هر جلسه، دسته بندی و طبقه بندی لام ها بر اساس موضوع، خارج کردن لام های آسیب دیده و جایگزین نمودن لام های جدید، در اختیار دانشجو قرار دادن لام های آموزشی جهت مطالعه، حضور در کلاسهای عملی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان، تنظیم برگه های نمره و نیز حضور و غیاب دانشجویان، جمع بندی نمرات امتحانات و 00000
  • زهره محسن وند کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی:آماده کردن مقدمات برگزاری کلاس تئوری و عملی، آماده کردن لام ها براساس بحث هر جلسه، دسته بندی و طبقه بندی لام ها بر اساس موضوع، خارج کردن لام های آسیب دیده و جایگزین نمودن لام های جدید، در اختیار دانشجو قرار دادن لام های آموزشی جهت مطالعه، حضور در کلاسهای عملی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان، تنظیم برگه های نمره و نیز حضور و غیاب دانشجویان، جمع بندی نمرات امتحانات و 00000
  • محمد صدیقی کمک کاردان گروه آناتومی:رسیدگی به وضعیت جسدها از لحاظ تزریق و یا آغشته نمودن اجساد با مواد شیمیایی بر حسب ضرورت، تحویل و عودت مولاژ و استخوان به دانشجویان، آماده نمودن مولاژها و استخوان های مورد نیاز همکاران گروه برای برگزاری کلاس های تئوری و عملی، انجام عملیات فیکساسیون جسد در هنگام تهیه جسد جدید با هدایت یکی از همکاران، نقل و انتقال اجساد به حوضچه فیکس و 000
  • عباس صدیقی خدمه:انجام امور نظافت بخش آناتومی و حیوان خانه و همیاری با آقای گرایلی در امور فوق الذکر.