حمید شجاعی هیکوئی

مسول اداره آموزش دانشکده پزشکی

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

آدرس پست الکترونیکی: hamid_a242002@yahoo.com

خانم مرضيه ولايتي

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت وبرنامه آموزشی

کارشناس دانشجویان ارشد و PHD

شماره تماس:

02333654178

خانم سعیده چهل تنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت وبرنامه آموزشی

خانم عفت عرب

خانم احمدی